Изграждане на фотоволтаична централа 900kW гр. София

Изграждането на тази фотоволтаична централа имахме няколко основни стъпки. Ето някои от стъпките за целия за изграждане на фотоволтаична централа:

Планиране и проучване: Началната стъпка е планирането на фотоволтаичната централа. Това включва избор на подходящо място, изследване на соларен потенциал, измерване на слънчевата радиация, оценка на посока и наклон на покрива или земята и определяне на нужния капацитет на системата. Също така трябва да се вземат предвид и разрешителни и регулаторни изисквания.

Проектиране на системата: След планирането се разработва проект на фотоволтаичната система. Това включва определяне на броя и типа фотоволтаични модули, инвертори, батерии (ако се използват, в показаната ФЕЦ не са монтирани батерии), монтажни структури, защитни устройства и електрическите компоненти. Проектът трябва да отговаря на енергийните нужди на клиента и да отчита условията на мястото.

Получаване на разрешителни: За изграждането на фотоволтаична централа може да са необходими различни разрешителни от местните органи. Тези разрешителни обикновено включват строителни и електротехнически разрешителни, които трябва да бъдат получени преди старта на строителството.

Изграждане и монтаж: След получаване на разрешителните се започва с физическото изграждане на фотоволтаичната централа. Това включва поставяне на фотоволтаичните модули в определена конфигурация на покрива или на земята, монтаж на инверторите и батериите (ако се използват), свързване на електрическите компоненти и опроводяване на окабеляването.

Връзка към електрическата мрежа: Фотоволтаичната централа трябва да бъде свързана към електрическата мрежа, за да може да предава генерираната енергия. Това може да се извърши по два основни начина:

Система на единично посочване (онгрид): Този тип система е свързан директно към общата електрическа мрежа. Произведената от фотоволтаичната централа електроенергия се използва непосредствено от свързаните към мрежата потребители, като излишъкът се подава в мрежата. Това позволява компенсация на разликата между произведената и консумираната енергия чрез механизми като системата на “тарифно разчетно схематично представяне” (net metering).

Система на двойно посочване (офгрид): Този тип система използва батерии за съхранение на излишната енергия, която не може да бъде използвана в момента на производството й. Батериите се зареждат от фотоволтаичната система и се използват за доставка на електричество, когато фотоволтаичната централа не генерира достатъчно енергия, например през нощта или в периоди на ниска слънчева радиация. В този случай фотоволтаичната система може да бъде изцяло независима от общата електрическа мрежа.

Трудности които срещнахме при изпълнението на ФЕЦ:

  1. Соларните панели бяха разпределени по проект на няколко отделни секции върху отделни сгради в целия комплекс. Комплексът се състоеше от 2 високи 7 етажни офис сгради и няколко по ниски производствени халета.
  2. Офис сградите бяха след интериорен ремонт и с работещ персонал в тях. Ние имахме задачата без да къртим и прекъсваме електрозахранването на сградите да прокараме дебели силови кабели от ел. таблата изградени и монтирани горе на тавана, до ниво партер където се намираха Главните разпределителни табла.
  3. Ниските производствени халета бяха с нови покриви направени с битумна хидроизолация, която ние трябваше при нашият монтаж да запазим нейната цялост и функционалност.
  4. Стените на халетата бяха от недостатъчно здрави материали, което наложи допълнително подсилване от наша страна със специални изработени рамки и колони на които монтирахме инверторите.
  5. Присъединяванията на нашите нови ел. табла на фотоволтаичната централа към съществуващите ГРТ и трафопост се извършиха в много малък промеждутък от време и добра координация между екипите ни от електротехници.

(Visited 53 times, 10 visits today)